Николо-Иоасафовский собор города Белгорода
По благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского
 
 
Николо-Иоасафовский собор города Белгорода
По благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского
 

С праздником Святой Троицы!

Святитель Николай,
архиепископ Мир Ликийских, чудотворец


Житие | Молитва | Акафист

Адрес собора: 308000, г. Белгород, ул. Попова 56

Святитель и чудотворец Николай, архиепископ Мир Ликийский

Акафист святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских чудотворцу (церковно-славянский язык)

Кондак 1

Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости ми́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, святи́телю Нико́лае; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя бед свободи́, да зову́ ти: Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Икос 1

А́нгела о́бразом, земна́го су́ща естество́м, яви́ тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель: благопло́дную бо добро́ту души́ твоея́ прови́дев, преблаже́нне Нико́лае, научи́ всех вопи́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, от утро́бы ма́терния очище́нный; ра́дуйся, да́же до конца́ освяще́нный.
Ра́дуйся, рожде́нием свои́м роди́телей удиви́вый; ра́дуйся, си́лу душе́вную а́бие по рождестве́ яви́вый.
Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния; ра́дуйся, цве́те Боже́ственнаго сажде́ния.
Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Иису́сова.
Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния; ра́дуйся, ми́ро Христо́ва благоуха́ния.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ние; ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дяще твои́х мир излия́ние, Богому́дре, просвеща́емся душа́ми и телесы́, ди́внаго тя мирото́чца живоно́сна, Нико́лае, разуме́юще: чудесы́ бо, я́ко вода́ми, благода́тию Бо́жиею излива́ющимися, напая́еши ве́рно вопию́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум неуразуме́нный вразумля́я о Святе́й Тро́ице, был еси́ в Нике́и со святы́ми отцы́ побо́рник испове́дания правосла́вныя ве́ры: ра́вна бо Отцу́ Сы́на испове́дал еси́, соприсносу́щна и сопресто́льна, А́рия же безу́мнаго обличи́л еси́. Сего́ ра́ди ве́рнии научи́шася воспева́ти тебе́:

Ра́дуйся, вели́кий благоче́стия сто́лпе; ра́дуйся, ве́рных прибе́жища гра́де.
Ра́дуйся, тве́рдое Правосла́вия укрепле́ние; ра́дуйся, честно́е Пресвяты́я Тро́ицы носи́ло и похвале́ние.
Ра́дуйся, Отцу́ равноче́стна Сы́на пропове́давый; ра́дуйся, А́рия возбеси́вшагося от Собо́ра святы́х отгна́вый.
Ра́дуйся, о́тче, отце́в сла́вная красото́; ра́дуйся, всех богому́дрых прему́драя добро́то.
Ра́дуйся, о́гненная словеса́ испуща́яй; ра́дуйся, до́бре ста́до свое́ наставля́яй.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́ра утвержда́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю е́ресь низлага́ется.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 3

Си́лою, да́нною ти свы́ше, слезу́ вся́ку отъя́л еси́ от лица́ лю́те стра́ждущих, богоно́сне о́тче Нико́лае: а́лчущим бо яви́лся еси́ корми́тель, в пучи́не морсте́й су́щим изря́дный прави́тель, неду́гующим исцеле́ние и всем всяк помо́щник показа́лся еси́, вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́яше вои́стину, о́тче Нико́лае, с Небесе́ песнь тебе́ воспева́ема быти, а не от земли́: ка́ко бо кто от челове́к возмо́жет твоея́ святы́ни вели́чия пропове́дати? Но мы, любо́вию твое́ю побежда́еми, вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, о́бразе а́гнцев и па́стырей; ра́дуйся, свято́е очисти́лище нра́вов.
Ра́дуйся, доброде́телей вели́ких вмести́лище; ра́дуйся, святы́ни чи́стое и честно́е жили́ще.
Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый и вселюби́мый; ра́дуйся, све́те златоза́рный и непоро́чный.
Ра́дуйся, досто́йный А́нгелов собесе́дниче; ра́дуйся, до́брый челове́ков наста́вниче.
Ра́дуйся, пра́вило ве́ры благочести́выя; ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от страсте́й теле́сных избавля́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сла́достей духо́вных исполня́емся.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́ря недоуме́ния смуща́ет ми ум, ка́ко досто́йно есть пе́ти чудеса́ твоя́, блаже́нне Нико́лае? Никто́же бо мо́жет я исчести́, а́ще бы и мно́ги язы́ки име́л и глаго́лати восхоте́л; но мы, ди́вно Бо́гу в тебе́ прославля́ющемуся, дерза́ем воспева́ти: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаша, богому́дре Нико́лае, бли́жнии и да́льнии вели́чие чуде́с твои́х, я́ко по возду́ху ле́гкими благода́тными крила́ми навы́кл еси́ су́щих в беда́х предваря́ти, ско́ро от тех избавля́я всех, вопию́щих к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, избавле́ние от печа́ли; ра́дуйся, подая́ние благода́ти.
Ра́дуйся, неча́емых зол прогони́телю; ра́дуйся, жела́емых благи́х насади́телю.
Ра́дуйся, ско́рый уте́шителю в беде́ су́щих; ра́дуйся, стра́шный наказа́телю оби́дящих.
Ра́дуйся, чуде́с пучи́но, Бо́гом излия́нная; ра́дуйся, зако́на Христо́ва скрижа́ли, Бо́гом пи́санныя.
Ра́дуйся, кре́пкое па́дающих возведе́ние; ра́дуйся, пра́во стоя́щих утвержде́ние.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю всякая лесть обнажа́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю всякая и́стина сбыва́ется.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 5

Боготе́чная звезда́ яви́лся еси́, наставля́я по мо́рю пла́вающих лю́те, и́мже смерть предстоя́ше вско́ре иногда́, а́ще не бы ты предста́л еси́ призыва́ющим тя в по́мощь, Чудотво́рче святы́й Нико́лае; уже́ бо несты́дно бесо́м лета́ющим и погрузи́ти корабли́ хотя́щим запрети́в, отгна́л еси́ их, ве́рныя же научи́л еси́ спаса́ющему тобо́ю Бо́гу взыва́ти: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́деша отрокови́цы, на брак скве́рный нищеты́ ра́ди угото́ванныя, вели́кое твое́ к ни́щим милосе́рдие, преблаже́нне о́тче Нико́лае, егда́ ста́рцу роди́телю их но́щию узельцы́ три зла́та тая́ся пода́л еси́, самаго́ со дще́рьми избавля́я от паде́ния грехо́внаго. Того́ ра́ди слы́шиши от всех си́це:

Ра́дуйся, ми́лости превели́кия сокро́вище; ра́дуйся, промышле́ния о лю́дех прия́телище.
Ра́дуйся, пи́ще и отра́до к тебе́ прибега́ющих; ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих.
Ра́дуйся, бога́тство, бе́дне живу́щим на земли́, Бо́гом да́нное; ра́дуйся, воздви́жение ско́рое убо́гих.
Ра́дуйся, бы́строе ни́щих услы́шание; ра́дуйся, скорбя́щих прия́тное попече́ние.
Ра́дуйся, трие́х дев непоро́чный невести́телю; ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́телю.
Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние; ра́дуйся, всего́ ми́ра наслажде́ние.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 6

Пропове́дует мир весь тебе́, преблаже́нне Нико́лае, ско́раго в беда́х засту́пника: я́ко мно́гажды во еди́нем часе́, по земли́ путеше́ствующим и по мо́рю пла́вающим, предваря́я, посо́бствуеши, ку́пно всех от злых сохраня́я, вопию́щих к Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ свет живо́тный, избавле́ние нося́ воево́дам, непра́ведную смерть прия́ти иму́щим, тебе́, до́брый па́стырю Нико́лае, призыва́ющим, егда́ вско́ре я́влься во сне царе́ви, устраши́л еси́ его́, сих же неврежде́нных отпусти́ти повеле́л еси́. Сего́ ра́ди с ни́ми ку́пно и мы благода́рственно вопие́м ти:

Ра́дуйся, усе́рдно призыва́ющим тя помога́яй; ра́дуйся, от непра́веднаго убие́ния избавля́яй.
Ра́дуйся, от ле́стныя сохраня́яй клеветы́; ра́дуйся, непра́ведныя разруша́яй сове́ты.
Ра́дуйся, растерза́яй лжу я́ко паучи́ну; ра́дуйся, возноша́яй сла́вно и́стину.
Ра́дуйся, непови́нных от уз разреше́ние; ра́дуйся, и мертвеце́в оживле́ние.
Ра́дуйся, прояви́телю пра́вды; ра́дуйся, помрачи́телю непра́вды.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю непови́ннии избавлени от меча́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю наслади́шася све́та.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́ богоху́льное ерети́ческое отгна́ти злосмра́дие, ми́ро вои́стину благово́нное, та́инственное яви́лся еси́, Нико́лае: лю́ди Мире́йския упа́сл еси́ и весь мир свои́м благода́тным ми́ром испо́лнил еси́. И от нас у́бо богоме́рзкое грехо́вное злосмра́дие отжени́, да благоприя́тно Бо́гу вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́ваго тя Но́я, наста́вника ковче́га спаси́тельнаго разуме́ем, о́тче святы́й Нико́лае, бу́рю всех лю́тых разгоня́ющаго направле́нием свои́м, тишину́ же Боже́ственную принося́щаго вопию́щим такова́я:

Ра́дуйся, обурева́емых ти́хое приста́нище; ра́дуйся, утопа́ющих изве́стное храни́лище.
Ра́дуйся, пла́вающих посреде́ пучи́н до́брый ко́рмчий; ра́дуйся, треволне́ния морска́я уставля́ющий.
Ра́дуйся, превожде́ние су́щих в ви́хрех; ра́дуйся, согре́яние су́щих во мра́зех.
Ра́дуйся, сия́ние, ско́рбный мрак разгоня́ющее; ра́дуйся, свети́ло, вся концы́ земли́ просвеща́ющее.
Ра́дуйся, от бе́здны грехо́вныя челове́ки избавля́яй; ра́дуйся, в бе́здну а́дскую сатану́ вверга́яй.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю дерзнове́нно бе́здну милосе́рдия Бо́жия призыва́ем; ра́дуйся, я́ко тобо́ю от пото́па гнева изба́вльшеся, мир с Бо́гом обрета́ем.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́нное чу́до явля́ется притека́ющим к тебе́, блаже́нне Нико́лае, свяще́нная твоя́ це́рковь: в ней бо и ма́лое моле́ние принося́ще, ве́лиих неду́гов прие́млем исцеле́ние, а́ще то́кмо по Бо́зе упова́ние на тя возложи́м, ве́рно вопию́ще: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь еси́ всем вои́стину помо́щник, богоно́се Нико́лае, и собра́л еси́ вку́пе вся прибега́ющия к тебе́, я́ко свободи́тель, пита́тель и врач ско́рый всем земны́м, на похвалу́ всех подвизая вопи́ти к тебе́ си́це:

Ра́дуйся, вся́ких исцеле́ний исто́чниче; ра́дуйся, лю́те стра́ждущим помо́щниче.
Ра́дуйся, заре́, сия́ющая в нощи́ грехо́вней блужда́ющим; ра́дуйся, росо́ небото́чная в зно́и трудо́в су́щим.
Ра́дуйся, подава́яй тре́бующим благострое́ние; ра́дуйся, уготовля́яй прося́щим изоби́лие.
Ра́дуйся, мно́гажды проше́ние предваря́яй; ра́дуйся, ста́рым седи́нам си́лу обновля́яй.
Ра́дуйся, мно́гих заблу́ждших от пути́ и́стиннаго обличи́телю; ра́дуйся, та́ин Бо́жиих ве́рный служи́телю.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю за́висть попира́ем; ра́дуйся, я́ко тобо́ю благонра́вное житие́ исправля́ем.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 9

Вся́кия утоли́ боле́зни, вели́кий наш засту́пниче Нико́лае, растворя́я благода́тная врачева́ния, услажда́ющая ду́ши на́ша, сердца́ же веселя́щая всех усе́рдно к по́мощи твое́й притека́ющих, Бо́гу же вопию́щих: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́я суему́дренныя нечести́вых ви́дим тобо́ю посра́мленныя, богому́дре о́тче Нико́лае: А́рия бо ху́льника, разделя́юща Божество́, и Саве́ллия, смеша́юща Святу́ю Тро́ицу, препре́л, нас же во Правосла́вии укрепи́л еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стие; ра́дуйся, мечу́, посеца́яй злоче́стие.
Ра́дуйся, учи́телю Боже́ственных веле́ний; ра́дуйся, губи́телю богопроти́вных уче́ний.
Ра́дуйся, ле́ствице, Бо́гом утвержде́нная, е́юже восхо́дим к Небеси́; ра́дуйся, покро́ве, Бо́гом зда́нный, и́мже покрыва́ются мно́зи.
Ра́дуйся, нему́дрых умудри́вый твои́ми словесы́; ра́дуйся, лени́вых подви́гнувый твои́ми нра́вы.
Ра́дуйся, све́тлосте за́поведей Бо́жиих неугаси́мая; ра́дуйся, луче́ оправда́ний Госпо́дних пресве́тлая.
Ра́дуйся, я́ко уче́нием твои́м сокруша́ются ерети́ческия главы́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́рнии сподобля́ются сла́вы.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ ду́шу, плоть твою́ ду́хови покори́л еси́ вои́стину, о́тче наш Нико́лае: молча́ньми бо пре́жде и боре́ньми с по́мыслы, дея́нию богомы́слие приложи́л еси́, богомы́слием же ра́зум соверше́н стяжа́л еси́, и́мже дерзнове́нно с Бо́гом и А́нгелы бесе́довал еси́, всегда́ вопия́: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ похваля́ющим, преблаже́нне, чудеса́ твоя́ и всем к заступлению твоему́ прибега́ющим; те́мже и нас, в доброде́тели убо́гих, от нищеты́, напа́сти, неду́гов и нужд разли́чных свобожда́й, вопию́щих ти с любо́вию такова́я:

Ра́дуйся, от убо́жества ве́чнаго изыма́яй; ра́дуйся, бога́тство нетле́нное подава́яй.
Ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущим пра́вды; ра́дуйся, питие́ неисчерпа́емое жа́ждущим жи́зни.
Ра́дуйся, от мяте́жа и бра́ни соблюда́яй; ра́дуйся, от уз и плене́ния свобожда́яй.
Ра́дуйся, пресла́вный в беда́х засту́пниче; ра́дуйся, превели́кий в напа́стех защи́тниче.
Ра́дуйся, мно́гих от поги́бели исхи́тивый; ра́дуйся, безчи́сленных неврежде́нно сохрани́вый.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю лю́тыя сме́рти гре́шнии избега́ют; ра́дуйся, я́ко тобо́ю жизнь ве́чную ка́ющиися получа́ют.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́ние Пресвяте́й Тро́ице па́че ины́х прине́сл еси́, преблаже́нне Нико́лае, умо́м, сло́вом и де́лом: мно́гим бо испыта́нием правове́рная повеле́ния уясни́л еси́, ве́рою, наде́ждою и любо́вию наставля́я нас в Тро́ице Еди́ному Бо́гу воспева́ти: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоза́рную лучу́ во мра́це жития́ су́щим неугаси́мую ви́дим тя, Бо́гом избра́нне о́тче Нико́лае: с невеще́ственными бо а́нгельскими све́ты бесе́дуеши о несозда́нном Тро́ическом Све́те, ве́рных же ду́ши просвеща́еши, вопию́щих ти такова́я:

Ра́дуйся, озаре́ние Трисо́лнечнаго Све́та; ра́дуйся, денни́це незаходи́маго Со́лнца.
Ра́дуйся, свеще́, Боже́ственным пла́менем возжже́нная; ра́дуйся, я́ко угаси́л еси́ бесо́вский пла́мень нече́стия.
Ра́дуйся, све́тлое правове́рия пропове́дание; ра́дуйся, доброзра́чное све́та ева́нгельскаго сия́ние.
Ра́дуйся, мо́лние, е́реси пожига́ющая; ра́дуйся, гро́ме, устраша́ющий соблазня́ющия.
Ра́дуйся, и́стиннаго научи́телю ра́зума; ра́дуйся, та́инственнаго изъяви́телю ума́.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю попра́ся поклонение тва́ри; ра́дуйся, я́ко тобо́ю научи́хомся покланя́тися Творцу́ в Тро́ице.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 12

Благода́ть, да́нную ти от Бо́га, све́дущии, ра́дующеся, твою́ па́мять пра́зднуем по до́лгу, пресла́вный о́тче Нико́лае, и к чу́дному заступлению твоему́ вседу́шно притека́ем; пресла́вных же твои́х дея́ний, я́ко песка́ морска́го и мно́жества зве́зднаго исчести́ не могу́ще, недоуме́нием объя́ти бы́вше, вопие́м к Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще твоя́ чудеса́, восхваля́ем тя, всехва́льне Нико́лае: в тебе́ бо Бог, в Тро́ице прославля́емый, ди́вно просла́вися. Но а́ще и попремно́гу соста́вленныя от души́ псалмы́ и пе́сни прино́сим ти, Чудотво́рче святы́й, ничто́же твори́м ра́вно дарова́нию чуде́с твои́х, и́мже удивля́ющеся, вопие́м к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих служи́телю; ра́дуйся, служи́телей Его́ небе́сных сожи́телю.
Ра́дуйся, лю́дем ве́рным поможе́ние; ра́дуйся, ро́да христиа́нскаго возвыше́ние.
Ра́дуйся, побе́ды тезоимени́тый; ра́дуйся, венцено́сче наро́читый.
Ра́дуйся, всех доброде́телей зерца́ло; ра́дуйся, всех притека́ющих к тебе́ кре́пкое забра́ло.
Ра́дуйся, по Бо́зе и Богоро́дице, все на́ше упова́ние; ра́дуйся, теле́с на́ших здра́вие и душ спасе́ние.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от ве́чныя сме́рти свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю безконе́чныя жи́зни сподобля́емся.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 13

О, пресвяты́й и пречу́дный о́тче Нико́лае, утеше́ние всех скорбя́щих, ны́нешнее на́ше приими́ приноше́ние и от гее́нны избавитися нам Го́спода умоли́ богоприятным твои́м хода́тайством, да с тобо́ю воспева́ем: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгела о́бразом, земна́го су́ща естество́м, яви́ тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель: благопло́дную бо добро́ту души́ твоея́ прови́дев, преблаже́нне Нико́лае, научи́ всех вопи́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, от утро́бы ма́терния очище́нный; ра́дуйся, да́же до конца́ освяще́нный.
Ра́дуйся, рожде́нием свои́м роди́телей удиви́вый; ра́дуйся, си́лу душе́вную а́бие по рождестве́ яви́вый.
Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния; ра́дуйся, цве́те Боже́ственнаго сажде́ния.
Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Иису́сова.
Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния; ра́дуйся, ми́ро Христо́ва благоуха́ния.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ние; ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Кондак 1

Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости ми́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, святи́телю Нико́лае; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя бед свободи́, да зову́ ти: Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Моли́тва 1‑я

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ ми, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя воздушных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния: да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2‑я

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступлению и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих! Ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в губя́щих е; и вся́ку страну́ христианскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и внеза́пныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их от царе́ва гнева и посече́ния ме́чнаго, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гнева Бо́жия и ве́чныя ка́зни. Я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в веце сем, и изба́вит мя от шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: azbyka.ru


Житие святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских

Икона свт. Николая с житием

Святитель Николай родился во второй половине III века в городе Патары, области Ликии в Малой Азии. Родители его Феофан и Нонна были из благородного рода и весьма зажиточны, что не мешало им быть благочестивыми христианами, милосердными к бедным и усердными к Богу.

До глубокой старости они не имели детей; в непрестанной горячей молитве они просили Всевышнего дать им сына, обещая посвятить его служению Богу. Молитва их была услышана: Господь даровал им сына, который при святом крещении получил имя Николай, что значит по-гречески — «побеждающий народ».

Уже в первые дни своего младенчества святитель Николай показал, что он предназначен на особое служение Господу. Сохранилось предание, что во время крещения, когда обряд был очень длительным, он, никем не поддерживаемый, простоял в купели в продолжение трех часов. С первых же дней святитель Николай начал строгую подвижническую жизнь, которой остался верен до гроба.

Все необычное поведение ребенка показало родителям, что он станет великим Угодником Божиим, поэтому они обратили особое внимание на его воспитание и постарались, прежде всего внушить сыну истины христианства и направить его на праведную жизнь. Отрок вскоре постиг, благодаря богатым дарованиям, руководимый Святым Духом, книжную премудрость.

Успевая в учении, отрок Николай успевал также и в благочестивой жизни. Его не занимали пустые беседы сверстников: заразительный пример товарищества, ведущий к чему-либо худому, ему был чужд.

Избегая суетных греховных развлечений, отрок Николай отличался примерным целомудрием и избегал всяких нечистых помыслов. Почти все время он проводил в чтении Священного Писания, в подвигах поста и молитвы. К храму Божию питал такую любовь, что проводил там иногда целые дни и ночи в богомысленной молитве и чтении божественных книг.

Благочестивая жизнь юного Николая скоро стала известной всем жителям города Патары. Епископом в этом городе был его дядя, по имени тоже Николай. Заметив, что племянник выделяется среди других молодых людей добродетелями и строгой подвижнической жизнью, он стал уговаривать родителей отдать его на служение Господу. Они охотно согласились, потому что еще перед рождением сына дали такой обет. Дядя епископ посвятил его в пресвитера.

При совершении над святителем Николаем Таинства священства, епископ, исполненный Духа Святого, пророчески предсказал народу великое будущее Угодника Божиего: «Вот, братие, я вижу новое солнце, восходящее над концами земли, которое явится утешением для всех печальных. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь такого пастыря! Хорошо он будет пасти души заблудших, питая их на пажитях благочестия; и всем, находящимся в бедах, явится теплым помощником!»

Приняв сан священника, святитель Николай стал проводить еще более строгую подвижническую жизнь. По глубокому смирению он совершал свои духовные подвиги наедине. Но Промыслу Божию угодно было, чтобы добродетельная жизнь святителя направляла и других на путь истины.

Дядя епископ отправился в Палестину, а управление своей епархией поручил своему племяннику пресвитеру. Он всей душой отдался выполнению многотрудных обязанностей епископского управления. Много добра сделал он своей пастве, проявляя широкую благотворительность. К тому времени родители его умерли, оставив ему богатое наследство, которое все он употребил на оказание помощи неимущим. Следующий случай свидетельствует, к тому же, о его крайнем смирении. В Патарах жил один бедный человек, у которого были три дочери красавицы. Он был настолько беден, что ему не на что было выдать замуж своих дочерей. До чего может довести нужда человека, недостаточно проникнутого христианским сознанием! Несчастного отца нужда привела к ужасной мысли — пожертвовать честью своих дочерей и из их красоты извлечь средства, необходимые для их приданого.

Но, к счастью, в их городе был добрый пастырь, святитель Николай, бдительно следивший за нуждами своей паствы. Получив от Господа откровение о преступном намерении отца, он решил избавить его от телесной нищеты, чтобы тем самым спасти его семейство от духовной гибели. Он задумал оказать благодеяние так, чтобы никто не знал о нем, как о благодетеле, не знал даже тот, кому он сделал добро.

Взяв большой узел с золотом, в полночь, когда все спали и не могли его видеть, он подошел к хижине несчастного отца и через окно бросил внутрь золото, а сам поспешно возвратился домой. На утро отец нашел золото, но не мог ведать, кто был его тайным благодетелем. Решив, что Сам Промысел Божий послал ему эту помощь, он возблагодарил Господа и вскоре смог выдать замуж старшую дочь.

Святитель Николай, когда увидел, что его благодеяние принесло надлежащий плод, решил довести его до конца. В одну из следующих ночей он также тайно бросил через окно в хижину бедняка другой мешок с золотом.

Отец вскоре выдал замуж и вторую дочь, твердо надеясь, что Господь таким же образом окажет милость и третьей дочери. Но он решил во что бы то ни стало узнать своего тайного благодетеля и достойно поблагодарить его. Для этого он не спал ночей, выжидая его прихода.

Не долго ему пришлось ждать: скоро пришел и в третий раз добрый пастырь Христов. Услышав звон упавшего золота, отец поспешно вышел из дома и догнал своего тайного благодетеля. Узнав в нем святителя Николая, он пал к его ногам, целовал их и благодарил его как освободителя от духовной гибели.

По возвращении дяди из Палестины, святитель Николай сам собрался туда же. В пути на корабле он проявил дар глубокого прозрения и чудотворения: предвозвестил наступающую жестокую бурю и силой своей молитвы усмирил ее. Вскоре здесь же на корабле он совершил великое чудо, воскресив юношу матроса, который упал с мачты на палубу и разбился насмерть. В пути корабль часто приставал к берегу. Святитель Николай везде приложил заботы к врачеванию недугов местных жителей: одних исцелил от неизлечимых болезней, из других изгнал мучивших их злых духов, иным, наконец, подал утешение в скорбях.

По прибытии в Палестину, святитель Николай поселился неподалеку от Иерусалима в селении Бейт-Жала (библейская Ефраффа), которое находится на пути в Вифлеем. Все жители этого благословенного села — православные; там находятся две православные церкви, из которых одна, во имя святителя Николая, построена на том месте, где некогда проживал святитель в пещере, служащей теперь местом поклонения.

Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины, святитель Николай пожелал однажды ночью помолиться в храме; подошел к дверям, закрытым на замок, и двери Чудесной Силой сами открылись, чтобы Избранник Божий мог войти в храм и исполнить благочестивое желание своей души.

Воспламенев любовью к Божественному Человеколюбцу, святитель Николай возымел желание навсегда остаться в Палестине, удалиться от людей и втайне подвизаться перед Небесным Отцом.

Но Господу угодно было, чтобы такой светильник веры не оставался под спудом в пустыне, но ярко освещал Ликийскую страну. И вот, по изволению свыше, благочестивый пресвитер возвратился на родину.

Желая удалиться от суеты мирской, святитель Николай отправился не в Патары, а в Сионскую обитель, основанную его дядей епископом, где он был принят братиею с большой радостью. В тихом уединении монашеской келии он думал остаться на всю жизнь. Но наступило время, когда великий Угодник Божий должен был выступить верховным руководителем Ликийской Церкви, чтобы просвещать людей светом евангельского учения и своей добродетельной жизнью.

Однажды, стоя на молитве, он услышал глас: «Николай! Ты должен вступить на служение народу, если хочешь получить венец от Меня!»

Священный ужас объял пресвитера Николая: что именно повелевает совершить ему чудный глас? «Николай! Эта обитель не та нива, на которой можешь ты принести ожидаемый Мной от тебя плод. Уйди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы прославилось в тебе имя Мое!»

Повинуясь этому велению, святитель Николай удалился из обители и местом жительства избрал не свой город Патары, где все его знали и оказывали ему почести, а большой город Миры, столицу и митрополию Ликийской земли, где, никем не знаемый, он мог скорее избегнуть мирской славы. Жил он как нищий, не имел где приклонить голову, но неизбежно посещал все церковные службы. Насколько Угодник Божий смирял себя, настолько Господь, унижающий гордых и возвышающий смиренных, возвысил его. Скончался архиепископ всей Ликийской страны Иоанн. Для избрания нового архиепископа собрались в Миры все местные архиереи. Много было предложено к избранию умных и честных людей, но общего согласия не было. Господь сулил для занятия этой должности более достойного мужа, чем те, которые находились в их среде. Епископы усердно молились Богу, прося указать лицо наиболее достойное.

Одному из старейших епископов явился в видении муж, озаренный неземным светом, и повелел в эту ночь стать в притворе храма и заметить, кто первый придет в храм на утреннее богослужение: это и есть угодный Господу муж, которого епископы должны поставить своим архиепископом; открыто было и имя его — Николай.

Получив сие божественное откровение, старец епископ сообщил о нем другим, которые, в чаянии милости Божией, еще усилили свои молитвы.

С наступлением ночи старец епископ стал в притворе храма, ожидая прибытия избранника. Святитель Николай, встав с полуночи, пришел в храм. Его остановил старец и спросил о имени. Он тихо и скромно ответил: «Называюсь я Николай, раб святыни твоея, владыко!»

По имени и глубокому смирению прибывшего, старец убедился, что он и есть избранник Божий. Он взял его за руку и повел на собор епископов. Все с радостью приняли его и поставили на середину храма. Несмотря на ночное время, весть о чудесном избрании разнеслась по городу; собралось множество народа. Старец епископ, сподобившийся видения, обратился ко всем со словами: «Примите, братие, своего пастыря, которого помазал для вас Святой Дух и которому он поручил управление ваших душ. Не человеческий собор, а Суд Божий поставил его. Вот теперь мы имеем того, кого ждали, приняли и обрели, кого искали. Под его мудрым руководством мы смело можем надеяться предстать Господу в день Его славы и суда!»

При вступлении в управление Мирликийской епархией, святитель Николай сказал сам в себе: «Теперь, Николай, твой сан и твоя должность требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, а для других!»

Теперь он не стал скрывать свои добрые дела для блага паствы и для прославления имени Божиего; но был, как всегда, кроток и смирен духом, незлоблив сердцем, чужд всякой надменности и своекорыстия; соблюдал строгую умеренность и простоту: носил простую одежду, вкушал постную пищу раз в сутки — вечером. Целый день великий архипастырь творил дела благочестия и пастырского служения. Двери его дома были открыты для всех: каждого он принимал с любовью и радушием, являясь для сирот отцом, для нищих — питателем, для плачущих — утешителем, для притесненных — заступником. Паства его процветала.

Но приближались дни испытаний. Церковь Христова подверглась гонениям императора Диоклетиана (285—30 гг.). Храмы разрушались, божественные и богослужебные книги сжигались; епископы и священники заключались в темницы и предавались пыткам. Все христиане подвергались всяческим обидам и мучениям. Гонение дошло и до Ликийской Церкви.

Святитель Николай в эти трудные дни поддерживал в вере свою паству, громко и открыто проповедуя имя Божие, за что был заключен в темницу, где не переставал укреплять веру среди заключенных и утверждал их в крепком исповедании Господа, чтобы они были готовы пострадать за Христа.

Преемник Диоклетиана Галерий прекратил гонения. Святитель Николай, по выходе из темницы, снова занял Мирликийскую кафедру и с еще большей ревностью отдался исполнению своих высоких обязанностей. Он прославился особенно ревностью по утверждению Православной веры и искоренению язычества и ересей.

Особенно сильно пострадала Церковь Христова в начале IV века от ереси Ария. (Он отвергал божество Сына Божия и не признавал Его Единосущным Отцу.)

Желая водворить в стаде Христовом мир, потрясенный ересью Ариева лжеучения. Равноапостольный император Константин созвал Первый Вселенский Собор 325 года в Никее, где под председательством императора собрались триста восемнадцать архиереев; здесь было подвергнуто осуждению учение Ария и его последователей.

Особенно подвизались на этом Соборе святитель Афанасий Александрийский и святитель Николай. Прочие святители защищали Православие помощью своего просвещения. Святитель Николай же защищал веру самою же верою — тем, что все христиане, начиная с Апостолов, веровали в Божество Иисуса Христа.

Есть предание, что во время одного из соборных заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли такой поступок излишеством ревности, лишили святителя Николая преимущества его архиерейского сана — омофора и заключили его в тюремную башню. Но вскоре они убедились в правоте святителя Николая, тем более, что многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила на него омофор. Они освободили его из заключения, возвратили ему его прежний сан и прославили его как великого Угодника Божиего.

Местное предание Никейской Церкви не только верно сохраняет память о святителе Николае, но и резко выделяет его из числа трехсот восемнадцати отцов, которых считает всех своими покровителями. Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение к святителю: в башне они до сего времени бережно хранят ту темницу, где был заключен этот великий муж.

По возвращении с Собора святитель Николай продолжал свою благотворную пастырскую деятельность по устройству Церкви Христовой: утверждал в вере христиан, обращал к истинной вере язычников и вразумлял еретиков, спасая тем их от гибели.

Заботясь о духовных нуждах своей паствы, святитель Николай не пренебрегал удовлетворением их телесных потребностей. Когда в Ликии наступил великий голод, добрый пастырь, чтобы спасти голодающих, сотворил новое чудо: один торговец нагрузил большой корабль хлебом и накануне отплытия куда-то на запад увидел во сне святителя Николая, который повелел ему доставить весь хлеб в Ликию, ибо он покупает у него весь груз и дает ему в задаток три золотые монеты. Проснувшись, купец был очень удивлен, найдя зажатыми у себя в руке действительно три золотые монеты. Он понял, что это было повеление свыше, привез хлеб в Ликию, и голодающие были спасены. Здесь он рассказал о видении, и граждане по его описанию узнали своего архиепископа.

Еще при жизни своей святитель Николай прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти.

В царствование Константина Великого в стране Фригии вспыхнул мятеж. Для его усмирения царь послал туда войско под начальством трех воевод: Непотиана, Урса и Эрпилиона. Корабли их прибило бурей к берегам Ликии, где им пришлось стоять долго. Припасы истощились, — стали грабить население, которое сопротивлялось, причем произошла жестокая схватка у города Плакомат. Узнав об этом, святитель Николай лично прибыл туда, прекратил вражду, затем вместе с тремя воеводами отправился во Фригию, где добрым словом и увещеванием, без применения военной силы, усмирил мятеж. Здесь ему сообщили, что во время его отсутствия из города Миры тамошний градоправитель Евстафий невинно осудил на смертную казнь трех граждан, оклеветанных врагами. Святитель Николай поспешил в Миры и с ним — трое царских воевод, которым очень полюбился этот добрый архиерей, оказавший им великую услугу.

В Миры прибыли они в самый момент казни. Палач уже заносит меч, чтобы обезглавить несчастных, но святитель Николай властной рукой вырывает у него меч и повелевает освободить невинно осужденных. Никто из присутствующих не осмелился противиться ему: все поняли, что творится воля Божия. Трое царских воевод дивились сему, не подозревая, что вскоре и им самим понадобится чудесное заступничество святителя.

Возвратившись ко двору, они заслужили почет и благосклонность царя, чем вызвали зависть и вражду со стороны прочих царедворцев, которые оклеветали перед царем этих трех воевод, будто они пытались захватить власть. Завистливые клеветники сумели убедить царя: трое воевод были заключены в темницу и осуждены на смерть. Тюремный сторож предупредил их, что казнь должна состояться на другой день. Невинно осужденные стали горячо молиться Богу, прося заступничества через святителя Николая. В ту же ночь Угодник Божий явился во сне царю и властно потребовал освобождения трех воевод, угрожая поднять мятеж и лишить царя власти.

«Кто ты, что смеешь требовать и угрожать царю?»

«Я — Николай, Мир Ликийских Архиепископ!»

Проснувшись, царь стал размышлять об этом сне. В ту же ночь святитель Николай явился также начальнику города Евлавию и потребовал освобождения невинно осужденных.

Царь призвал к себе Евлавия, и узнав, что и он имел такое же видение, велел привести трех воевод.

«Какое колдовство делаете вы, чтобы давать мне и Евлавию видения во сне?» — спросил царь и рассказал им о явлении святителя Николая.

«Мы не делаем никакого колдовства, — отвечали воеводы, — но сами ранее были свидетелями, как этот архиерей спас в Мирах невинных людей от смертной казни!»

Царь велел рассмотреть их дело и, убедившись в их невиновности, отпустил.

Святитель во время своей жизни оказывал помощь людям, даже совсем его не знавшим. Однажды корабль, плывший из Египта в Ликию, был застигнут сильнейшей бурей. Сорвало на нем паруса, сломало мачты, волны готовы были поглотить корабль, обреченный на неминуемую гибель. Никакие силы человеческие не могли ее предотвратить. Одна надежда — просить помощи у святителя Николая, которого, правда, ни один из этих моряков никогда не видел, но все знали о его чудесном заступничестве. Погибающие корабельщики стали горячо молиться, — и вот святитель Николай появился на корме у руля, стал управлять кораблем и благополучно привел его в гавань.

Обращались к нему не только верующие, но и язычники, и святитель отзывался своей неизменной чудной помощью всем, искавшим ее. У спасаемых им от телесных бед он возбуждал раскаяние в грехах и желание исправить свою жизнь.

По словам святого Андрея Критского, святитель Николай являлся к людям, обремененным различными бедствиями, подавал им помощь и спасал их от смерти: «Своими делами и добродетельной жизнью святитель Николай сиял в Мирах, как звезда утренняя среди облаков, как месяц красивый в полнолунии своем. Для Церкви Христовой он был ярко сияющим солнцем, украшал Ее, как лилия при источнике, был для Нее миром благоуханным!»

До глубокой старости сподобил Господь дожить Своего великого Угодника. Но наступило время, когда и он должен был отдать общий долг человеческого естества. После непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 года, и был погребен в соборной церкви города Миры.

При жизни своей святитель Николай был благодетелем рода человеческого; не перестал он им быть и после своей смерти. Господь сподобил его честное тело нетления и особой чудотворной силы. Мощи его начали — и продолжают по сей день — источать благоуханное миро, обладающее даром чудотворения.

Прошло семьсот с лишним лет после кончины Угодника Божиего. Город Миры и вся Ликийская страна были разрушены сарацинами. Развалины храма с гробницей святителя были в запустении и охранялись лишь несколькими благочестивыми монахами.

В 1087 году святитель Николай явился во сне одному апулийскому священнику города Бари (в южной Италии) и повелел перенести его мощи в этот город.

Пресвитеры и знатные горожане снарядили для этой цели три корабля и под видом торговцев отправились в путь. Эта предосторожность была нужна для того, чтобы усыпить бдительность венецианцев, которые, проведав о приготовлениях жителей Бари, имели намерение их опередить и привезти мощи святителя в свой город.

Баряне, окружным путем, через Египет и Палестину, заходя в порты и ведя торговлю, как простые купцы, прибыли, наконец, в Ликийскую землю. Посланные разведчики сообщили, что никакой стражи у гробницы нет и ее охраняют только четыре старика монаха. Баряне пришли в Миры, где, не зная точного местоположения гробницы, пытались подкупить монахов, предложив им триста золотых монет, но ввиду их отказа, применили силу: связали монахов и под угрозой пыток, заставили одного малодушного указать им местонахождение гробницы.

Чудесно сохранившаяся гробница белого мрамора была вскрыта. Она оказалась наполненной до краев благоуханным миром, в котором и были погружены мощи святителя. Не имея возможности взять большую и тяжелую гробницу, баряне переложили мощи в заготовленный ковчег и отправились в обратный путь.

Путешествие длилось двадцать дней, и 9 мая 1087 года они прибыли в Бари. Великой святыне была устроена торжественная встреча при участии многочисленного духовенства и всего населения. Вначале мощи святителя были помещены в церкви святого Евстафия.

Множество чудес происходило от них. Через два года была закончена и освящена нижняя часть (крипт) нового храма и во имя Святого Николая, сооруженного нарочито для хранения его мощей, куда они и были торжественно перенесены папой Урбаном Вторым 1 октября 1089 года.

Верхняя часть храма (базилика) была построена значительно позже — 22 июня 1197 года.

Служба святителю, совершаемая в день перенесения его мощей из Мир Ликийских в Барград — 9/22 мая — была составлена в 1097 году русским православным иноком Печерской обители Григорием и русским митрополитом Ефремом.

Святая Церковь Православная чествует память святителя Николая не только 6 декабря и 9 мая, но и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями.

Источник: Православие.Ru